Base

Magaca oo seddaxan

John

Wadanka aad joogto

anything

Jaamacada aad dhigato ama aad dhameysay

anything